درباره شرکت بين المللي بازرگاني و نمايشگاهي تهران

شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران به عنوان واحدی که فعالیت تخصصی آن برگزاری نمایشگاه های مختلف است از ابتداي سال ۱۳۸۰ و پس از انفکاک شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران از سازمان توسعه تجارت ایران آغاز به کار نموده است. تجربه برگزاری 56 نمایشگاه مختلف بین المللی داخلی و خارجی، پشتوانه شکل گیری و تأسیس این شرکت بوده که از طریق کادر مدیریتی آن از شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران به این شرکت انتقال یافته است.

این شرکت پس از پیمودن 22 سال تلاش بی وقفه در مسیر برگزاری نمایشگاه که نتیجه آن کارنامه درخشانی است که از خود به جای گذاشته است بر اساس چشم انداز توسعه محوری که داشت با تصمیم مدیران پایه گذار آن به “گروه مبتکران توسعه تجارت” پیوست تا در کنار دیگر شرکت های زیر گروه این مجموعه همچون “خبرگزاری ایفنا”   تنها رسانه تصویری و سراسری صنعت نمایشگاهی و “کوموکار” تامین کننده خودروهای برقی نمایشگاه های بین المللی ، به تکمیل زنجیره ارزش صنعت نمایشگاهی در گروه مبتکران توسعه تجارت با هدف استاندارد سازی این صنعت مهم کمک کند .

 

 Copyright 2023, All Rights Reserved
 Designed by ModernDesign.ir