چهارشنبه 07 تیر 1396 ساعت 13:21
     
 
 
 
 
     
 
 
اخبــار نمــایشگــاه PDF چاپ نامه الکترونیک

 

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 30 خرداد 1396 ساعت 09:49
 





.......................



 

 

با حمایت و همکاری




****************************

ناظر نمایشگاه

جناب آقای عبدالرضا قریشی زاده
تلفن : 21912090


 

 

تمـاس بـا مـا


تـلفـن: ٢٢٣٩٧٥٤٠ (٦خط)
دورنگـار: ٢٢٣٩٦٩٨٤
نشانی: تهـران، نياوران، بیـن ميدان ياسر و خيابان مژده، شماره ٣٢٩، واحد١٢
کدپستـی: ٨٣٣٦٥- ١٩٧٩٩
پست الکترونیک:info@titexgroup.com
ساعات کار شرکت: ٨:٣٠ الی ١٧
پنجشنبه ها ٨:٣٠ الی ١٢:٣٠