يكشنبه 10 ارديبهشت 1396 ساعت 09:32
     
 
 
 
 
     
 
 
اخبــار نمــایشگــاه PDF چاپ نامه الکترونیک

register system login
 

آخرین مهلت ثبت نام در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

با پایان یافتن مرحله اول ثبت نام متقاضیان مشارکت در هشتمین نمایشگاه در و پنجره و صنایع وابسته در همه گروهها، ٩٤ % از فضای نمایشگاه تکمیل شده است . از ١٣سالن مربوط به این نمایشگاه ، ظرفیت بیشتر سالنها بطور کامل تکمیل شده و فقط در چند سالن امکان پذیرش متقاضیان بطور محدود وجود دارد . بنابراین متقاضیان جدید به عنوان آخرین فرصت این امکان را دارند تا پیش از شروع مرحله دوم ثبت نام نسبت به اعلام تمایل خود جهت مشارکت در نمایشگاه اقدام نمایند .

تاریخ خبر ٢٤ آبان ماه ١٣٩٥

آغاز جانمایی و ثبت نام قطعی گروه ماشین آلات و تجهیزات

در ادامه فرآیند ثبت نام و جانمایی گروههای مختلف متقاضی مشارکت در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته ، گروه ماشین آلات و تجهیزات می توانند از ساعت ١١ صبح روز شنبه ٩٥/٨/٢٢ با مراجعه به وب سایت نمایشگاه از قسمت ورود به سیستم جانمایی آنلاین ، user name و pass word خود را که به هنگام انجام پیش ثبت نام از طریق همین وب سایت دریافت نموده اند وارد نمایند .
ـ محل استقرار گروه ماشین آلات و تجهیزات ، کل فضای سالن 6 میباشد و این گروه فقط امکان دسترسی و رؤیت این سالن را خواهند داشت .
ـ همچون گروههای قبلی ، اولین فاکتور در انتخاب غرفه ها اولویت زمانی مراجعه به وب سایت نمایشگاه است . بدین معنی که متقاضیانی که زودتر به سایت مراجعه نمایند امکان انتخابهای بیشتر و بهتری خواهند داشت .
نکته مهم : غرفه انتخاب شده تنها درصورتی در رزرو قطعی متقاضی خواهد بود که ٥٠% هزینه اجاره بهاء آن تا پایان همان روز پرداخت و توسط سیستم تأیید گردد . درغیر این صورت غرفه از رزرو متقاضی خارج شده و به عنوان غرفه آزاد در معرض انتخاب سایر متقاضیان قرار خواهد گرفت .
ـ نقشه های تقسیم شده سالنها هم اینک نیز در همین سایت قابل مشاهده هستند ولی انجام جانمایی و انتخاب غرفه فقط از ساعت ١١:٠٠ صبح روز شنبه ٩٥/٨/٢٢ امکان پذیر میباشد .لیکن متقاضیان میتوانند وضعیت نقشه ها و غرفه ها را بررسی نمایند تا در زمان ثبت نام و جانمایی سریعتر غرفه مورد نظر خود را انتخاب نمایند.
ـ پس از باز شدن سایت ، متقاضیان محترم میتوانند در صورت بروز مشکل در جانمایی خود با ستاد برگزاری نمایشگاه تماس حاصل نمایند .

تاریخ خبر ١٨ آبان ماه ١٣٩٥

تاریخ خبر ١٨ آبان ماه ١٣٩٥

آغاز جانمایی و ثبت نام قطعی گروه شیشه ، پروفیل و در و پنجره یوپی وی سی 
و سایر گروههای وابسته

بقیه گروههای متقاضی مشارکت در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته شامل گروه شیشه ، گروه پروفیل یوپی وی سی و در و پنجره یوپی وی سی می باید از ساعت ١١ صبح روز شنبه ٩٥/٨/٨ با مراجعه به وب سایت نمایشگاه از قسمت ورود به سیستم جانمایی آنلاین ، باید username وpasswordخود را که به هنگام انجام پیش ثبت نام از همین وب سایت دریافت نموده اند وارد نمایند .
ـ محل استقرار گروه شیشه ، طبقه اول سالن ٤٠ میباشد و گروه پروفیل و در و پنجره یوپی وی سی و سایر گروههای وابسته ، در طبقه همکف و باقیمانده فضای طبقه اول سالن ٤٠ و هر دو طبقه سالن ٤١ میباشد.
ـ همچون گروههای قبلی ، اولین فاکتور در انتخاب غرفه ها اولویت زمانی مراجعه به وب سایت نمایشگاه است.بدین معنی که متقاضیانی که زودتر به سایت مراجعه نمایند امکان انتخابهای بیشتر و بهتری خواهند داشت.
نکته مهم : غرفه انتخاب شده تنها درصورتی در رزرو قطعی متقاضی خواهد بود که ٥٠% هزینه اجاره بهاء آن تا پایان همان روز پرداخت و توسط سیستم تأیید گردد . درغیر این صورت غرفه از رزرو متقاضی خارج شده و به عنوان غرفه آزاد در معرض انتخاب سایر متقاضیان قرار خواهد گرفت.
ـ نقشه های تقسیم شده سالنها هم اینک نیز در همین سایت قابل مشاهده هستند ولی انجام جانمایی و انتخاب غرفه فقط از ساعت ١١:٠٠ صبح روز شنبه ٩٥/٨/٨امکان پذیر میباشد . لیکن متقاضیان میتوانند وضعیت نقشه ها و غرفه ها را بررسی نمایند تا در زمان ثبت نام و جانمایی سریعتر غرفه مورد نظر خود را انتخاب نمایند.
ـ پس از باز شدن سایت ، متقاضیان محترم میتوانند در صورت بروز مشکل در جانمایی خود با ستاد برگزاری نمایشگاه تماس حاصل نمایند.

تاریخ خبر ٤ آبان ماه ١٣٩٥

آغاز جانمایی و ثبت نام قطعی گروه در 

جانمایی و ثبت نام قطعی گروه در از ساعت ١١صبح روز یکشنبه ٩٥/٧/١٨ آغاز میشود .

متقاضیان این گروه می باید از ساعت تعیین شده به وب سایت نمایشگاه مراجعه نموده و از قسمت ورود به سیستم جانمایی آنلاین ، username و password خود را که به هنگام انجام پیش ثبت نام از همین وب سایت دریافت نموده اند وارد نمایند.
- گروه در یکی از گروههای بزرگ نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته است و سالن های مربوط به این گروه شامل سالنهای ٧ ، ٨ ، ٩ و ٢٧ میباشند که وسعتی بالغ بر ١٢٣٠٠ مترمربع را در اختیار دارند . به منظور انجام جانمایی  فقط امکان دسترسی و رؤیت همین سالنها برای متقاضیان گروه در وجود دارد و سالنهای دیگر قابل رؤیت نیستند .
- اولین فاکتور در انتخاب غرفه ها ، اولویت زمانی مراجعه به وب سایت است . بدیهی است متقاضیانی که زودتر به سایت مراجعه نمایند امکان انتخاب های بیشتری خواهند داشت.
نکته مهم : غرفه انتخاب شده تنها درصورتی در رزرو قطعی متقاضی مربوطه خواهد بود که ٥٠% هزینه اجاره بها تا پایان همان روز پرداخت و توسط سیستم تأییدگردد. درغیر این صورت غرفه مربوطه از رزرو خارج شده و به عنوان غرفه آزاد در معرض انتخاب سایر متقاضیان قرار خواهد گرفت.
- نقشه های تقسیم بندی شده سالنها هم اینک نیز در همین سایت قابل مشاهده هستند ولی انجام جانمایی و انتخاب غرفه فقط از زمان ذکر شده میسر میباشد. لیکن متقاضیان محترم میتوانند وضعیت نقشه ها و غرفه ها را بررسی نمایند تا در زمان ثبت نام و جانمایی از پیش زمینه ذهنی خوبی برخوردار باشند.
- متقاضیان محترم می باید پس از باز شدن سایت ، درصورت بروز مشکل در جانمایی با ستاد برگزاری نمایشگاه تماس حاصل نمایند.


تاریخ خبر ١٣ مهر ماه ١٣٩٥


آغاز جانمایی غرفه ها در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

گروه اول : گروه آلومینیوم

- ثبت نام قطعی و جانمایی متقاضیان گروه آلومینیوم جهت مشارکت در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته از ساعت ١١ صبح روز دوشنبه مورخ ٩٥/٧/١٢ آغاز خواهد شد . متقاضیان این گروه می باید از ساعت تعیین شده به وب سایت نمایشگاه مراجعه نموده و از قسمت ورود به سیستم جانمایی آنلاین ، username و password خود را که به هنگام انجام پیش ثبت نام از همین وب سایت دریافت نموده اند وارد نمایند.
- با توجه به اینکه سالن مربوط به گروه آلومینیوم شامل سالنهای ٣١A و ٣١B میباشند ، این گروه فقط امکان دسترسی و رؤیت همین دو سالن را خواهند داشت و امکان باز شدن سالنهای دیگر و رؤیت آنها وجود ندارد.
- اولین فاکتور در انتخاب غرفه ها ، اولویت زمانی مراجعه به وب سایت است . بدیهی است متقاضیانی که زودتر به سایت مراجعه نمایند امکان انتخاب های بیشتری خواهند داشت.
نکته مهم : غرفه انتخاب شده تنها درصورتی در رزرو قطعی متقاضی مربوطه خواهد بود که ٥٠ % هزینه اجاره بها تا پایان همان روز پرداخت و توسط سیستم تأیید گردد. درغیر این صورت غرفه مربوطه از رزرو خارج شده و به عنوان غرفه آزاد در معرض انتخاب سایر متقاضیان قرار خواهد گرفت.
- نقشه های تقسیم بندی شده سالنها هم اینک نیز در همین سایت قابل مشاهده هستند ولی انجام جانمایی و انتخاب غرفه فقط از زمان ذکر شده میسر میباشد. لیکن متقاضیان محترم میتوانند وضعیت نقشه ها و غرفه ها را بررسی نمایند تا در زمان ثبت نام و جانمایی از پیش زمینه ذهنی خوبی برخوردار باشند.
- متقاضیان محترم می باید پس از باز شدن سایت ، درصورت بروز مشکل در جانمایی با ستاد برگزاری نمایشگاه تماس حاصل نمایند.
- گروه بعدی در انجام جانمایی گروه در خواهد بود که زمان و شرایط مربوط به این گروه نیز متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

تاریخ خبر ٥ مهر ماه ١٣٩٥برپایی غرفه ملی آلمان در هشتمین نمایشگاه در و پنجره وصنایع وابسته

براساس توافق به عمل آمده میان شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران و مجموعه Messe Nurnberg آلمان ، در نمایشگاه امسال در و پنجره و صنایع وابسته ، غرفه کشور آلمان برپا خواهد شد . مرکز نمایشگاهی نورنبرگ برگزار کننده نمایشگاه تخصصی Fensterbau Frontale آلمان میباشد و تعدادی از شرکتهای غیرآلمانی حاضر در نمایشگاه مذکور نیز در نمایشگاه در و پنجره امسال تهران حضور خواهند داشت .

تاریخ خبر ١٥ شهریور ماه ١٣٩٥


 

تخصیص غرفه های ویژه در نمایشگاه امسال

براساس مصوبه و دستورالعمل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، از تیرماه ٩٥ غرفه های جلوی دربهای ورودی سالنها که از موقعیت مکانی مناسبتری نسبت به سایر غرفه ها برخوردارند به عنوان غرفه ویژه تلقی میشوند و هزینه اجاره بهاء آنها تا دو برابر بیشتر از سایر غرفه ها میباشد .
بنابراین متقاضیان مشارکت در هشتمین دوره نمایشگاه در و پنجره و صنایع وابسته که تمایل به در اختیار گرفتن غرفه های ورودی سالنها در گروه کالایی مربوط به خود را دارند نیز مشمول این دستورالعمل و تعرفه های مربوط به آن خواهد بود.
غرفه های ویژه تا پیش از این در اختیار حامیان مالی نمایشگاهها قرار میگرفت و حامیان نیز از امتیازات خاص اسپانسرشیپ نمایشگاه برخوردار میشدند که هم اینک بخشی از این امتیازات میتواند به غرفه ویژه تخصیص یابد .
متقاضیان غرفه های ویژه می باید در فرم پیش ثبت نام نمایشگاه تمایل خود را به در اختیار گرفتن این غرفه ها اعلام نمایند . بدیهی است در هرگروه کالایی در صورت وجود درخواستهای مازاد بر تعداد غرف ویژه موجود ، اولویت زمانی ثبت نام نهایی ملاک عمل قرار خواهد گرفت و متقاضیانی که زودتر مراحل ثبت نام خود را انجام داده باشند از این امتیاز برخوردار خواهند شد .

تاریخ خبر ١٥ مرداد ماه ١٣٩٥


 

آغاز پیش ثبت نام نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

مرحله پیش ثبت نام متقاضیان مشارکت در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته از هفته پایانی مرداد ماه ١٣٩٥ آغاز میگردد . در این مرحله متقاضیان نسبت به اعلام درخواست مشارکت ، گروه کالایی مربوطه و متراژ مورد نیاز اقدام می نمایند . مرحله اول پیش ثبت نام بیستم شهریور ماه پایان خواهد یافت . لذا متقاضیانی که تا قبل از بیستم شهریورماه پیش ثبت نام نموده اند در مرحله اول ، ثبت نام و جانمایی خواهند شد . متقاضیانی که بعد از بیستم شهریور اقدام به پیش ثبت نام نمایند در لیست رزرو قرار گرفته و پس از پایان ثبت نام قطعی و جانمایی متقاضیان سری اول و مشخص شدن فضاهای باقی مانده ، ثبت نام از متقاضیان لیست رزرو براساس اولویت پیش ثبت نام انجام میپذیرد .
در هریک از مراحل پیش ثبت نام ، ستاد برگزاری نمایشگاه در و پنجره و صنایع وابسته اطلاع رسانی های لازم را به متقاضیان به عمل خواهد آورد .
تاریخ خبر ١٥ مرداد ماه ١٣٩٥

آغاز پیش ثبت نام نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

مرحله پیش ثبت نام متقاضیان مشارکت در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته از هفته پایانی مرداد ماه 1395 آغاز میگردد . در این مرحله متقاضیان نسبت به اعلام درخواست مشارکت ، گروه کالایی مربوطه و متراژ مورد نیاز اقدام می نمایند . مرحله اول پیش ثبت نام بیستم شهریور ماه پایان خواهد یافت . لذا متقاضیانی که تا قبل از بیستم شهریورماه پیش ثبت نام نموده اند در مرحله اول ، ثبت نام و جانمایی خواهند شد . متقاضیانی که بعد از بیستم شهریور اقدام به پیش ثبت نام نمایند در لیست رزرو قرار گرفته و پس از پایان ثبت نام قطعی و جانمایی متقاضیان سری اول و مشخص شدن فضاهای باقی مانده ، ثبت نام از متقاضیان لیست رزرو براساس اولویت پیش ثبت نام انجام میپذیرد .

در هریک از مراحل پیش ثبت نام ، ستاد برگزاری نمایشگاه در و پنجره و صنایع وابسته اطلاع رسانی های لازم را به متقاضیان به عمل خواهد آورد .

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 02 اسفند 1395 ساعت 11:41
 

 

 

با حمایت و همکاری*************************

ناظر نمایشگاه
سرکارخانم حسینی
09122991241


 

 

تمـاس بـا مـا


تـلفـن: ٢٢٣٩٧٥٤٠ (٦خط)
دورنگـار: ٢٢٣٩٦٩٨٤
نشانی: تهـران، نياوران، بیـن ميدان ياسر و خيابان مژده، شماره ٣٢٩، واحد١٢
کدپستـی: ٨٣٣٦٥- ١٩٧٩٩
پست الکترونیک:info@titexgroup.com
ساعات کار شرکت: ٨:٣٠ الی ١٧
پنجشنبه ها ٨:٣٠ الی ١٢:٣٠