• 1
  • 2

نهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره

نهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره

۱۳ تا ۱٦ بهمن ماه ۱۳۹٦/ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران  

پانزدهمین نمایشگاه آشپزخانه،حمام،سوناواستخر

پانزدهمین نمایشگاه آشپزخانه،حمام،سوناواستخر

  ٩ تا ١٢ تیر ماه ١٣٩٦ - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران  

یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

  ۳ الی ٦ بهمـن ماه ۱۳۹٦ /محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

 
تمـاس بـا مـا
نشانی:
تهران، خیابان نیاوران، بیـن میدان یاسر و خیابان مژده، شماره 329، طبقه دوم غربی،واحد١٢
٨٣٣٦٥- ١٩٧٩٩

تلفن: ٢٢٣٩٧٥٤٠
نمابر: ٢٢٣٩٦٩٨٤
http://www.titexgroup.com

 

بـا حمایـت و همکـاری

دربـاره شرکت نمایشگاهی تهران

شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران به عنوان واحدی که فعالیت تخصصی آن برگزاری نمایشگاه های مختلف است از ابتدای سال ۱۳۸۰ و پس از انفکاک شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران از سازمان توسعه تجارت ایران آغاز به کار نموده است. تجربه برگزاری ۵۴ نمایشگاه مختلف بین المللی داخلی و خارجی، پشتوانه شکل گیری و تأسیس این شرکت بوده که از طریق کادر مدیریتی آن از شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران به این شرکت انتقال یافته است...

 

 

 

تمـاس بـا مـا


تـلفـن: ٢٢٣٩٧٥٤٠ (٦خط)
دورنگـار: ٢٢٣٩٦٩٨٤
نشانی: تهـران، نياوران، بیـن ميدان ياسر و خيابان مژده، شماره ٣٢٩، واحد١٢
کدپستـی: ٨٣٣٦٥- ١٩٧٩٩
پست الکترونیک:info@titexgroup.com
ساعات کار شرکت: ٨:٣٠ الی ١٧
پنجشنبه ها ٨:٣٠ الی ١٢:٣٠

 

***